Provozovatel chladícího zařízení (klimatizace) využívající jako chladivo F-plyny, má povinnost zajistit u tepelného čerpadla pravidelnou kontrolu těsnosti chladicího okruhu. Kontrolu těchto zákonných povinností provádí Česká inspekce životního prostředí. V případě jejich neplnění může uložit pokutu až do výše  1 milionu Kč.

Provozovatel tepelného čerpadla, které podléhá povinnosti prohlídek těsnosti chladicího okruhu, je povinen vést záznamy o provedených kontrolách těsnosti a ostatních servisních úkonech. Ty musí uchovat v místě provozu zařízení pro účely kontroly po dobu pěti let. Prohlídky těsnosti chladicího okruhu může provádět pouze osoba s certifikátem vydaným Ministerstvem životního prostředí ČR.

Pro provádění revizí dle níže uvedené legislativy máme revizního technika a nabízíme zavedení Evidenční knihy chladícího zařízení (odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení podle § 29 odst. 6 zákona 86/2002 Sb., o ovzduší ve znění pozdějších předpisů) a provádění pravidelných revizí.

Nově je limitem pro kontrolu těsnosti 5 tun ekvivalentu CO2 fluorovaného chladiva pro hermeticky neuzavřené okruhy a 10 tun CO2 fluorovaného chladiva pro okruhy hermeticky uzavřené. Ekvivalent oxidu uhličitého je definován jako „množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování.

Provozovatel musí vést o tepelném čerpadle Evidenční knihu zařízení , která obsahuje:

 • Datum založení, číslo evidenční knihy
 • Jméno a adresu provozovatele
 • Druh a velikost náplně chladiva zařízení
 • Jméno a adresa provádějící organizace
 • Typ tepelného čerpadla, sériové číslo

Záznam v Evidenční knize zařízení obsahuje:

 • Druh činnosti na zařízení (kontrola, údržba, opravy)
 • Závady vztahující se k zařízení
 • Množství a druh chladiva doplňovaného do zařízení
 • Výsledky detekce netěsnosti
 • Jména osoby, která provedla úkony
 • Razítko certifikované osoby

Na zařízení musí být umístěn typový štítek.

Provozovatel zařízení s povinností kontrol je povinen uchovat záznam o kontrole v místě provozu zařízení po dobu 5 let od jeho provedení, aby jej mohl dokumentovat při eventuální kontrole ze strany kontrolního orgánu.

Evidenční kniha

Evidenční kniha