Revizní kontrola úniku chladiv dle zákona č. 86/2002 Sb.

Jakožto certifikované pracoviště pro revizní kontroly úniku regulovaných látek s akreditací Ministerstva životního prostředí ČR poskytujeme kompletní revizní služby chladicích zařízení.

Provedeme Vám revizi zařízení, vystavíme protokol a v případě že nemáte založenou Evidenční knihu zařízení dodáme a vystavíme ve shodě s nařízením MŽP ČR. Zařízení vybavíme specielním štítkem, který informuje o údajích obsahu chladiva.

1) Kterých zařízení se povinnost zavést evidenční knihu týká?
Jedná se o jakékoliv zařízení (chladicí, klimatizační atd.), které osahuje regulovanou látku v množstvím větší než 3 kg. Nejčastěji se jedná o chladivo R-22. V případě velmi starých zařízení se může rovněž jednat o chladivo R-12, jehož doplňování do chladicího okruhu je ovšem zakázáno. Při zjištění závady způsobené únikem chladiva R-12 je nutno vyřadit zařízení z provozu, popř. použít jiný druh chladiva. Chladivo na bázi fluorovaných plynů (např. R-134a) se tato povinnost netýká. Příslušné ustanovení je obsaženo v paragrafu 29 odst. 6 zákona č.86/2002 Sb. o ovzduší ve znění pozdějších předpisů.


R - regulovaná chladiva HCFC - např.R12,R22 - od 3kg do 6kg revize 1x za rok
- od 6kg revize 2x za rok
F - skleníkové chladiva HFC - např.R407c,R410a - od 3kg do 30kg revize 1x za rok
- od 30kg revize 2x za rok

 

2) Bude evidenční kniha vydávána centrálně pod vedením MŽP?
Ne, evidenční kniha nebude vydávána centrálně podvedením MŽP. Nařízení vlády č. 117/2005 Sb. o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy stanovuje vzor, jakým způsobem má být taková kniha vedena. Evidenční kniha musí splňovat náležitosti stanovené nařízení vlády č. 117/2005 Sb.

 

3) Kdo je odpovědný za založení evidenční knihy?
Odpovědnost za založení evidenční knihy nese provozovatel zařízení podle paragrafu 29 odst. 6 zákona č. 86/2002 S. o ovzduší ve znění pozdějších předpisů.


4) Jak postupovat při ztrátě nebo zničení evidenční knihy?
Doporučujeme nechávat si stranou kopie všech jednotlivých listů evidenční knihy.
Vzhledem k tomu, že kontroly se ze zákona provádí jednou ročně a servisních zásahů nebývá do roka mnoho, nejedná se o velkou administrativní zátěž a pořizování kopií se může velmi vyplatit. V případě ztráty nebo zničení evidenční knihy, je třeba ihned založit novou evidenční knihu a na začátek zřetelně uvést údaje o ztrátě předchozí evidenční knihy včetně data a příčiny této události a data o poslední provedené kontrole. Vzhledem k tomu, že revizní technici jsou povinni vést evidenci, neměly být problém tento údaj dohledat. V případě živelné události, požáru nebo krádeže je nutné mít takovou skutečnost rovněž zdokumentovanou. Pokud je tato skutečnost zdokumentována a z původní knihy jsou k dispozici kopie, je toto dostačujícím důkazem pro případ kontroly. V případě ztráty evidenční knihy je tuto skutečnost opět uvést v nové evidenční knize s podpisem odpovědné osoby (provozovatel, popř. statutární zástupce) a mít k dispozici kope z původní evidenční knihy zařízení.

Z tohoto důvodu je rovněž vhodné nechávat si kopie protokolů z případných kontrol ČIŽP, ve kterých je uvedeno, zda provozovatele v den kontroly předložil evidenční knihu zařízení. Takovým protokolem je možné nahradit kopie evidenční knihy, pokud se i tyto staly obětí živelné události nebo krádeže.

5) Je možné v případě kontroly omluvit nepřítomnost evidenční knihy její ztrátou nebo zničením?
Ne, toto není možné, pokud nebudou předloženy kopie původní evidenční knihy. Novou evidenční knihu je třeba zřídit bezprostředně pro ztrátě knihy původní.

6) Od kdy je nutno vést evidenční knihu?
Evidenční knihu je nutno zavést u všech provozovaných zařízení s obsahem regulované látky nad 3kg a to do 3 měsíců od nabytí účinnosti nařízení vlády č. 117/2005, tedy nejpozději od 1. července 2005 (viz. přechodná ustanovení v paragrafu 15 odst. 4 v tomto nařízení vlády). Po tomto datu musí být evidenční kniha zavedena při uvedení chladicího zařízení do provozu.

7) Lze provozovat chladicí nebo klimatizační zařízení s obsahem CFC a HCFC?
Ano, zákazy uvedené v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2037/2000 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu se vztahují na používání látek. Podle definic obsažených v tomto nařízení se použitím rozumí pouze na použití při výrobě nebo údržbě, zvláště při opětovném plnění výrobků nebo zařízení nebo v jiných procesech, kde nejsou použity jako vstupní suroviny nebo technologického činidla. Samotný fakt, že je zařízení instalováno a je funkční, není použitím regulované látky.

8) Pokud se zařízení skládá z více chladicích okruhů s náplní menší než 3 kg, které dohromady tvoří náplň chladiva nad 3 kg regulované látky, vyžadují se kontroly úniků ve smyslu paragrafu 29 odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb. o ovzduší v aktuálním znění?
Ano. Zařízením s náplní regulované látky nad 3 kg bez ohledu na to, v kolika okruzích v rámci jednoho zařízení je tato látka přítomna.

9) jakým způsobem lze zjistit typ chladiva, není-li uveden na zařízení?
Typ chladiva by měl být zřejmý z dokumentace zařízení a pokud je řádně vedená evidenční kniha, pak i za záznamů o opravách, popř. doplňování chladiva. Pokud to dané zařízení dovoluje, lze orientační stanovení provést podle charakteristiky chladiva (tlak vs. teplota), avšak nelze zcela vyloučit záměnu s některými směsnými chladivy. V případě, že takto nelze chladivo identifikovat, připadá v úvahu analytické stanovení. Jednodušší metoda je pomocí přenosného identifikátoru chladiv. Tyto identifikátory jsou obvykle schopny detekovat 4 až 5 druhů nejběžnějších chladiv. Pro bližší informace doporučujeme kontaktovat libovolnou firmu, která se zadává také analytickou a detekcí regulovaných látek. Dále existují metody instrumentální analýzy, například plynová chromatografie s hmotnostním spektroskopem (GC MS) nebo metoda FTIR. Tyto metody umožňují velmi přesnou identifikaci chemických látek, jedná se však o poměrně náročná stanovení, a to především po stránce finanční.


10)Povinné štítkování chladících a klimatizačních zařízení.
V návaznosti na evropské nařízení 842/2006/EK předepisuje český Zákon na ochranu ovzduší číslo 483/2008 Sb. a prováděcí vyhláška č. 279/2009 Sb. povinnost označit každé chladící, klimatizační zařízení a tepelné čerpadlo specielním štítkem, který informuje o skutečnosti, že zařízení obsahuje chladivo.

Tvar a obsah štítku byl vytvořen Svazem CHKT a odsouhlasen Ministerstvem životního prostředí a Českou inspekcí životního prostředí. Štítky jsou dvojího druhu podle typu chladiva.

Ke stažení